Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Koncepcja modernizacji źródła ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego


Na mocy postanowień art. 10a ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, str. 63-87), dopuszczono przyznawanie bezpłatnych uprawnień do emisji sieciom ciepłowniczym oraz wysokosprawnej kogeneracji w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego popytu, w odniesieniu do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, przy czym w każdym roku następującym po roku 2013 całkowity przydział uprawnień dla takich instalacji w odniesieniu do wytwarzania energii cieplnej będzie korygowany współczynnikiem liniowym 1,74%. Zgodnie z decyzją Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 130 z 17.5.2011, str. 1-45), całkowity wolumen tego typu uprawnień będzie systematycznie zmniejszany po roku 2013 według przyjętego współczynnika, co oznacza, że w roku 2013 ilość takich bezpłatnie przydzielonych uprawnień wyniesie 80%, a w roku 2020 osiągnie ona poziom 30%. Ostatecznie w 2027 roku przydział bezpłatnych uprawnień zostanie zlikwidowany, a co za tym idzie opłaty za emisję nie znajdą akceptacji w taryfie produktu.


W opisanych uwarunkowaniach prawnych należy liczyć się z koniecznością zmiany ekonomicznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem ciepła w urządzeniach i  instalacjach opalanych węglem kamiennym.  Z przeprowadzonych symulacji wynika, że w przypadku większości polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych zasilających odbiorców komunalnych, począwszy od roku 2015 lub 2016, przydział bezpłatnych uprawnień do emisji nastąpi na zasadach tzw. benchmarku gazowego, co zmusi producentów ciepła systemowego do zakupu znacznej ilości uprawnień na zasadach rynkowych.


W zaistniałej sytuacji ENERGOEKSPERT Sp. z o. o. oferuje przedsiębiorstwom ciepłowniczym sporządzenie opracowań koncepcyjnych dotyczących modernizacji funkcjonowania eksploatowanego systemu ciepłowniczego w perspektywie roku 2030/2040.


Proponowane opracowanie obejmuje:

1. Analizę historyczną obciążeń systemu ciepłowniczego na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego.

2. Sporządzenie prognozy zapotrzebowania ciepła systemowego, na podstawie dostępnych danych i z uwzględnieniem planów rozwoju, w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło.

3. Dobór optymalnych z punktu widzenia danego systemu ciepłowniczego urządzeń wytwórczych opalanych gazem ziemnym.

4. Wstępną analizę skutków ekonomicznych zastosowania rozwiązania technicznego opartego na opalaniu gazem ziemnym, obejmującą m.in. określenie ceny uprawnień, przy której przedsięwzięcie spełni kryteria wynikające z  ekonomicznego rachunku efektywności inwestycji.

Termin wykonania opracowania będącego przedmiotem niniejszej oferty i jego cena zależy od stopnia złożoności systemu oraz ustalonego przez Zamawiającego szczegółowego zakresu, optymalnego z punktu widzenia indywidualnych potrzeb.