Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Pogram zarządzania zakupem i zużyciem energii w obiektach użyteczności publicznej


Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011r., nr 94, poz. 551), poprzez odpowiednie zapisy, określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001÷2005). Zgodnie z ustawą jednostka sektora publicznego zobowiązana jest do zastosowania co najmniej dwóch, z niżej wymienionych, środków poprawy efektywności energetycznej:

- zawarcie umowy, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej
- nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji
- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację
lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja
- nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa
lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
- sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków, o powierzchni użytkowej
powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą


W związku z powyższym przedstawiamy ofertę na organizację programu zarządzania zakupem i zużyciem energii w obiektach użyteczności publicznej w postaci bazy danych, zawierającej informację na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na nośniki energetyczne przez wytypowane obiekty użyteczności publicznej należące do gminy (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, ośrodki kultury, budynki administracyjne itp.). Sporządzona baza danych będzie miała charakter dynamicznie zmieniającego się i aktualizowanego zestawienia, które będzie pozwalało na bieżącą kontrolę zużycia nośników energii przez poszczególne obiekty oraz prognozowanie wielkości zakupu energii w kolejnych latach.


Aktualna baza danych pozwoli na kompleksowe zarządzanie obiektami należącymi do gminy w zakresie zapotrzebowania na nośniki energetyczne oraz da możliwość stałej kontroli i optymalizacji wydatków ponoszonych przez gminę na regulowanie zobowiązań związanych z ich dostarczaniem.