Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


Mając na uwadze zmiany aktów prawnych, dokumentów programowych związanych z polską energetyką, lokalnym planowaniem przestrzennym i ochrona środowiska jak również mając na względzie zmiany planów rozwoju i struktur organizacyjnych przedsiębiorstw energetycznych obsługujących miasto, oferujemy wykonanie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Proponujemy, w sytuacji, kiedy miasto posiada uchwalone Założenia do planu za-opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, aktualizację ich przeprowadzić dwu etapowo. Etapy działania obejmowałyby opracowanie:

- Raportu o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Miasta

- Projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe.


Uzasadnieniem takiego podejścia do tematu jest fakt, że w minionym okresie nastąpiły znaczące zmiany zarówno bezpośrednio w sferze gospodarki energetycznej miasta, w tym zmiany formalno-prawne, organizacyjne przedsiębiorstw energetycznych.

 

Dodatkowo wystąpiły nowe uwarunkowania wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co z jednej strony związane jest z koniecznością spełniania podwyższonych wymagań w szczególności związanych z ochroną środowiska (redukcja zużycia energii, rozwój odnawialnych źródeł energii), z drugiej daje szansę na pozyskanie środków na wsparcie finansowe niezbędnych inwestycji. Tak więc w warunkach takich określenie oceny stanu realizacji uchwalonych Założeń, a potem ich aktualizacja stanowią logiczny ciąg działań w którym miasto może dzięki etapowaniu aktywnie uczestniczyć.

„Raport....” stanowić będzie element monitorowania uchwalonych przez Radę Miasta „Założeń do planu...” pod kątem zgodności prognozowanych potrzeb energetycznych i przewidywanych kierunków działań modernizacyjnych i rozwojowych na systemach energetycznych, ze stanem faktycznym. Jako stan wyjściowy dla analizy porównawczej przyjęty zostanie stan przedstawiony w tych dokumentach.


Dokument ten obejmować będzie również ocenę porównawczą kierunków rozwoju miasta.
Podsumowanie „Raportu...” stanowić będą wskazania dotyczące obszarów konieczności wykonania aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia ze sprecyzowaniem ich zakresu z uwzględnieniem wymaganych zagadnień, jak i określeniem przewidywanych do analizy obszarów miasta.


W trakcie sporządzania Raportu, w przypadku braku realizacji uchwalonych Założeń przez odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne, może powstać konieczność wykonania i uchwalenia „Planu zaopatrzenia” (zgodnie z art. 20 ustawy Prawo energetyczne). „Założenia...” (wg art. 19 Ustawy Prawo energetyczne) stanowią dokument strategiczny dla gminy, natomiast „Plan zaopatrzenia...” jest dokumentem operacyjnym ukierunkowanym na konieczność wykonania konkretnych inwestycji.