Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Wsparcie inwestycji ze środków UE


Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji uzyskane w okresie programowania 2004 – 2006 oraz nowe, większe możliwości finansowego wsparcia inwestycji w ciepłownictwie w okresie 2007- 2013 oferujemy Państwu pomoc w ubieganiu się o współfinansowanie ww. inwestycji ze środków dostępnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności).


NSRO w swoich programach operacyjnych:

- Regionalne Programy Operacyjne;
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.


Stwarza możliwości dofinansowania następujących inwestycji:

- modernizacja źródeł (w ramach PO IiŚ, oś IX, działanie 9.1 oraz w ramach RPO);
- modernizacja sieci ciepłowniczych (w ramach PO IiŚ, oś IX, działanie 9.2);
- modernizacja węzłów ciepłowniczych (w ramach PO IiŚ, oś IX, działanie 9.2);
- budowa OZE (w ramach PO IiŚ, oś IX, działanie 9.4 oraz w ramach RPO);
- termomodernizacja obiektów usług publicznych (w ramach PO IiŚ, oś IX, działanie 9.3);


Ubiegając się o wsparcie dla realizacji inwestycji przedsiębiorstwo powinno dysponować:

- Kompleksowym programem modernizacji systemu, którego elementem jest wnioskowana inwestycja (np. plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego w myśl Art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne).
- Koncepcją realizacji przedsięwzięcia umocowaną w planowaniu lokalnym (Plan zaopatrzenia lub założenia wg Art 20 lub 19 Ustawy Prawo Energetyczne, koncepcja techniczna, dokumentacja techniczna, itp.)