Wiadomość
 • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Gminny program niskoemisyjny

 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2018, poz. 966 ze zm.) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza w gminie, poprzez realizację przez gminę przedsięwzięć niskoemisyjnych, finansowanych w części ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, może zostać ustanowiony w drodze uchwały przez radę gminy, Gminny program niskoemisyjny.

Gminny program niskoemisyjny winien być zgodny z planem gospodarki niskoemisyjnej, planem zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza, o ile zostały one uchwalone przez rade gminy, oraz określać:

1)szacowaną liczbę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których istnieją urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające standardów niskoemisyjnych;

2)szacowaną liczbę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których planowane jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze;

3)szacowaną liczbę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których istnieją urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające standardów niskoemisyjnych;

4)szacowaną liczbę budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy, w których istnieją urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające standardów niskoemisyjnych;

5)opis dotychczasowych działań zmierzających do poprawy jakości powietrzagminie (w okresie 5 lat przed dniem przyjęcia gminnego programu niskoemisyjnego, oraz wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych przez gminę na ten cel, w tym w związku z realizacją programu ochrony powietrza);

6)opis planowanych działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeńpoprawę jakości powietrza w gminie, zgodnych z programem ochrony powietrza, uwzględniający w szczególności:

  • planowane rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz planowane przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, niebędące przedsięwzięciami niskoemisyjnymi;
  • obszar, na którym będą realizowane przedsięwzięcia lub przyłączenia;
  • proponowane instrumenty wsparcia dla mieszkańców gminy;
  • działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne.

 

Gminny program niskoemisyjny stanowić będzie podstawę zawarcia porozumienia o którym mowa w art. 11c. w zakresie współfinansowania do 70% kosztów przez Fundusz realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych polegających na:

  • wymianie urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki,
  • likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki oraz przyłączenie budynku odpowiednio do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
  • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków na ciepło grzewcze.

 

Oferujemy wykonanie stosownych analiz składających się na Gminny program niskoemisyjny oraz przygotowanie na jego podstawie projektu porozumienia w zakresie uzyskania dofinansowania zawartych w programie przedsięwzięć inwestycyjnych.