Wiadomość
 • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dot. opracowania PGN, poniżej przedstawiamy przykładowy zakres opracowania.

 
 Zakres inwentaryzacji i baza danych

Podstawę projektu winna stanowić baza danych inwentaryzująca emisję gazów cieplarnianych w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy. Inwentaryzacja emisji z obszaru gminy obejmować powinna:

 1. Opracowanie inwentaryzacji bazowej wg stanu na rok 2012/2013;
 2. Szczegółową inwentaryzację obiektów gminnych;
 3. Inwentaryzację pozostałych obiektów w układzie grupowym wg uzyskanych informacji od zainteresowanych programem właścicieli/użytkowników;
 4. Inwentaryzację oświetlenia publicznego (wg zgromadzonych danych przez gminę);
 5. Ogólną inwentaryzację pozostałych źródeł emisji;
 6. Zużycie energii (elektryczna, cieplna, pozostałe nośniki energii) oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych;
 7. Ankietyzacja podmiotów i administratorów z terenu gminy w celu zidentyfikowania przedsięwzięć podnoszących efektywność  i przynoszących ograniczenie emisji.

Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 Struktura PGN obejmować będzie:

 1. Ogólna strategia oraz streszczenie;
 2. Cele strategiczne i szczegółowe;
 3. Stan obecny;
 4. Identyfikacja obszarów problemowych;
 5. Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę prowadzonych działań);
 6. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla;
 7. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).

 Założenia PGN to w szczególności:

 1. Objęcie planem całego obszaru gminy,
 2. Zaplanowanie działań niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, i wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu,
 3. Zaplanowanie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. w zamówieniach publicznych),
 4. Zaplanowanie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami  i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),
 5. Zapewnienie współuczestnictwa podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS),
 6. Zapewnienie spójności z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza.

Działania przewidziane w planie zostaną ujęte z uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści oraz wyników analizy wykonalności i analizy funkcjonalnej.

Zostanie wskazany optymalny wariant realizacji działań uwzględniający korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Działania będą wykorzystywać już istniejące plany i strategie. W PGN znajdą się zarówno działania już przewidziane w funkcjonujących w gminie dokumentach, jak też nowe propozycje, które powstaną na podstawie analizy stanu obecnego gminy oraz na podstawie analiz prowadzonych z udziałem przedstawicieli gminy i wybranych zainteresowanych PGN (np. przedsiębiorstwa energetyczne). Działania zostaną zaplanowane kompleksowo, w następujących obszarach, m.in.:

 1. zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS; fakultatywnie), dystrybucja ciepła;
 2. zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji i sterowania ruchem;
 3. gospodarka odpadami - w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk); fakultatywnie;
 4. produkcja energii - zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS;
 5. zadania nieinwestycyjne, takich jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.

 Opracowany plan będzie wskazywać mierniki osiągnięcia celów, planowane żródła finansowania oraz plan wdrażania, monitorowania  i weryfikacji (procedury). PGN będzie spójny z innymi programami i strategiami funkcjonującymi na obszarze gminy.

Zakres szkolenia

 Dla wybranych pracowników Urzędu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu wdrażania PGN, w szczególności obejmujących następujące zagadnienia: regulacje prawne, strategia UE oraz Polski; przyjęty cel i zakres PGN, zasady PGN i jego spójność z innymi dokumentami; wyniki inwentaryzacji, planowane działania w PGN; zakres odpowiedzialności. Przewiduje się jednodniowe szkolenie, czas jednego szkolenia do 6h. Dla uczestników zostaną przygotowane materiały szkoleniowe.