Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Projekty zrealizowane w roku 2013

1. Koncepcja zaopatrzenia w ciepło przez PEC-Gliwice Sp. z o.o. obiektów NPG
2. Aktualizacja opracowania z 2012r. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od komory U-19 do komory U-20 przy ul. Jana Pawła II w Radomiu
3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Leżajsk
4. Budowa kanalizacji sanitarnej DN 300 z przepompownią ścieków dla potrzeb kompleksu Silesia Business Park (na terenie byłej Huty Baildon) w Katowicach.
5. Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Będzina
6. Opracowanie projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2014-2029
7. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2030
8. Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bytom
9. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika
10. Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Świecie
11. Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej pt. Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze
12. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Częstochowy
13.

Koncepcja budowy nowego źródła ciepła zasilającego miejski system ciepłowniczy Miasta Turku

14. Analiza rynku małej kogeneracji (do 30MWt) na terenie województwa małopolskiego i śląskiego
15. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na wykonanie zadania remontowego pt. Remont sieci ciepłowniczej 2xDn-150 na odcinku od istniejącej sieci preizolowanej do budynku GWC-3 Stolarzowicka w Bytomiu
16. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczych, przyłączy i zewnętrznej instalacji odbiorczej na terenie Katowic, Chorzowa i Mysłowic

Projekty realizowane w roku 2012

1. Projekt budowlany-wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od komory U-19 do komory U-20 przy
ul.Jana Pawła II w Radomiu
2. Projekt budowlany-wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, z niskich na wysokie parametry, do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego 15, 17a, 17b, 17c w Radomiu
3. Opracowanie pt. Koncepcja zasilania systemu ciepłowniczego w Leżajsku wraz z oceną możliwości pozyskania preferencyjnych źródeł dofinansowania
4.  Opracowanie studium wykonalności i biznes planu dla projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską, a dotyczącego analizy możliwości wykorzystania energii z wód kopalnianych do ogrzewania i chłodzenia budynków- projekt "Remining Lowex" (Wody kopalniane jako źródło energii dla osiedla mieszkaniowego Piaski w Czeladzi)
5.  Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Wojkowice
6.  Opracowanie Wniosku o dofinansowanie dla projektu związanego z przyłączaniem farmy wiatrowej Grzywacka w ramach II konkursu dla Programu Priorytetowego GIS , część 4
7.  Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów
8. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tczew
9.  Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica
10.  Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Siemianowice Śląskie
11.  Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika
12.  Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kędzierzyn  Koźle
13.  Modernizacja źródła wytwarzania ciepła w Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej w Chełmie.

Projekty zrealizowane w roku 2011

1. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zakopane
2. Opracowanie dokumentacji projektowej pt. Przebudowa podziemnej sieci ciepłowniczej 2 x DN400 od pkt. A do połączenia z napowietrzną siecią ciepłowniczą 2 x DN400 przebiegającą wzdłuż rzeki Jasiołki
3. Przeprojektowanie w ramach nadzoru autorskiego przebiegu sieci ciepłowniczej w rejonie komory K-3 w Jaśle
4. Opracowanie aktualizacji wniosków o dofinansowanie założonych projektów do konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 dla Działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Oddział Warszawa,Oddział Zamość, Oddział Łódź-Teren
5. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu
6. Koncepcja modernizacji systemu ciepłowniczego PGK Sp. z o.o. w kontekście bezpieczeństwa energetycznego miasta Radomsko
7. Opracowanie dokumentacji projektowej pt. ?Odbudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 150-250 o dł. 1250 m w rejonie ulicy Krasińskiego w Jaśle, w ramach projektu Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle
8. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pt.  Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle
9. Opracowanie dokumentacji projektowej pt. ?Odbudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 400 o dł. 396 m w rejonie ulic Żeromskiego- Konopnickiej w Jaśle w ramach projektu  Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle
10. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzno
11. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Jastrzębie- Zdrój
12. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn
13. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp.
14. Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. :Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa
15. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ruda Śląska
16. Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych i formalno-prawnych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczych w rejonie miasta Lublin wraz z przyłączami do budynków w Lublinie,
w rejonie ulic:
a) ul. Spokojna/ Zad. nr 2
b) ul. Popiełuszki/ Zad. nr 4
c) ul. Bursaki/ Zad. nr 5
17. Opracowanie Wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej w Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie przy ul. Jodłowskiego 82
18. Wsparcie merytoryczno-techniczne na etapie realizacji i rozliczenia projektu pn.: Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze
19. Wykonanie opracowania ekspertyzy technicznej warunku zastosowania separującego wymiennika ciepła na połączeniu sieci ciepłowniczej Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siecią ciepłowniczą KOGENERACJA S.A.
20. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Inowrocławia


Projekty realizowane w roku 2010

1.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna na etapie preselekcji dla projektu pt. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle

2.

1. Projekt 5 komór sekcyjnych w technologii nie preizolowanej tradycyjnej z zaworami sekcyjnymi przystosowanych do zdalnego sterowania i zasilania w energię elektryczna. Zmiana technologii wykonania 5 komór sekcyjnych spowodowana jest usprawnieniem hydrauliki pracy i zasilania całej sieci ciepłowniczej należącej do PEC Żyrardów.

2. Uzupełnienie projektu zadania nr 3 z 2010 roku Obszar Rodzinna. Zakres zadania zostaje zwiększony o dwa dodatkowe budynki Ossowskiego 29 i 33 z uwagi na wniosek właściciela działki nr ew. 2629/1 nie zgadzającego się na propozycję przebiegu projektowanej sieci ciepłowniczej.

3.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i elektronicznej na przebudowę sieci ciepłowniczych w Lublinie w rejonie ulic:

1. Motorowej,
2. Gospodarczej,
3. Weteranów, Radziszewskiego i Akademickiej

4.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Przebudowy sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy"

5.

Wariantowa analiza techniczno-ekonomiczna zakresu przedsięwzięcia aplikującego o dofinansowanie w ramach POIiŚ, Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii pod kątem szans otrzymania dofinansowania na zasadach konkursowych oraz wysokości potencjalnego wsparcia

6.

Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Radków

7.

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Radków

8.

Plan usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Radków

9.

Założenia do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

10.

Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii dla projektu pt. Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

11.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy

12.

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w tym zastosowanie techniki solarnej

13.

Aktualizacja projektu zalożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Toruń ze streszczeniem

14.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bogatynia

15.

Opracowanie w języku angielskim dot. zapisów Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Czeladź w zakresie projektu Remining Lowex związanego z możliwością wykorzystania ciepła wód kopalnianych do ogrzewania i chłodzenia budynków Aktualizacja

16.

Studium wykonalności dla projektu pt. "Wymiana i przebudowa istniejących głównych sieci magistralno-przesyłowych zlokalizowanych na terenie miasta Pabianic" w ramach ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w ramach POIiŚ- Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii

17.

Opracowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn. Modernizacja sytemu ciepłowniczego w Jaśle"

18.

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej w Jaśle

19.

Studium wykonalności dla projektu pt. Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa" w ramach ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w ramach POIiŚ - Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii

20.

Pełnienie nadzoru nad realizowaną dokumentacją projektową pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa wodnej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w technologii rur preizolowanych. Sieć ciepłownicza zapewniająca dostawę ciepła z kotłowni Grażyński do centrum Mikołowa Etap I i II

21.

Analiza zapisów i oceny ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i pewności zasilania Dzielnicy Ursus w ciepło i energię elektryczną

22.

Studium wykonalności dla projektu Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 'Ślązaczek' wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem

23.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Sosnowca

24.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia o nazwie Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy" dla zadania nr 1 zatytułowanego: Modernizacja sieci w pianobetonie na osiedlu onie - od K-2/15 do K-2/34 - I etap od K-2/15 do K-2/25

25.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia o nazwie "Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy" dla zadania nr 2, zatytułowanego: Modernizacja sieci kanałowej Wyżyny BIII - od Centrali w kierunku ul. Szpitalnej

26.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem na rzecz inwestora prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę (lub prawomocnych zgłoszeń) w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczych w Lublinie w rejonie ulicy:

- Gliniana/Zadanie nr 1,
- Zemborzycka/Zadanie nr 4,
- Krucza/Zadanie nr 6.

27.

Weryfikacja studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle

28.

Wykonanie dokumentacji technicznej dla tematu pn.Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu (koncepcja, PB i PW)

29.

Analiza i program powołania Spłki Obrotu Ciepłem dla miasta Żory

30.

Analiza i program powołania Spłki Obrotu Energią dla miasta Rybnika

31.

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczych w rejonie miasta Rzeszowa dla trzech zadań inwestycyjnych

32.

Opracowanie algorytmu analizy użytkowania energii w budynkach mieszkalnych w aspekcie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii

33.

Analiza i program powołania Spłki Obrotu Ciepłem dla miasta Jastrzębie Zdrój

34.

Opracowanie zbiorczej bazy dotyczącej zużycia energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej oraz opracowanie dla wybranej grupy obiektów z tej bazy specyfikacji na zkup energii w układzie rynkowym

35.

Analiza i program powołania Spóki Obrotu Ciepłem dla miasta Wodzisław Śląski

36.

Analiza i program powołania Spóki Obrotu Ciepłem dla miasta Racibórz

37.

Opracowanie pt.Modernizacja źródła ciepła Hankówka w Jaśle wraz z określeniem preferencyjnych źródeł współfinansowania inwestycji"

38.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z dokumentacją uzupełniającą dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - Kontrakt III


Projekty realizowane w roku 2009

1.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica

2.

Przygotowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie z programu operacyjnego infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX, Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii oraz po uzyskaniu dofinansowania usługi doradcze w zakresie prawidłowego rozliczenia dotacji

3.

Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Jodłowskiego 82 w Żyrardowie

4.

Kompendium Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej"

5.

Aktualizacja Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy"

6.

Wydanie opinii/porad w zakresie merytorycznym w postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej do zasilania budynków Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2009r.

7.

Koncepcja przestrzennej modernizacji i przebudowy systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze

8.

Wykonanie pomiaru gazu wysypiskowego na składowisku LIPÓWKA I w Dąbrowie Górniczej.

9.

Aktualizacja załołożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz postępowanie środowiskowe w tym emisja CO2, bezpieczeństwo energetyczne miasta i oddziaływania na środowisko

10.

Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnik

11.

Analiza techniczna i organizacyjno-ekonomiczna możliwości alternatywnego zaopatrzenia w ciepło mieszkańców osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

12.

Opracowanie i przygotowanie do założenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii dla projektu Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze"

13.

Projekt Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

14.

Projekt Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla południowej częci Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

15.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Czeladź

16.

Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w tym zastosowanie techniki solarnej

17.

Opracowanie projektów technicznych przebudowy kanałowych sieci ciepłowniczych wysokich i niskich parametrów na sieci wykonane w technologii rur preizolowanych z systemem kontroli i nadzoru firmy Brandes.

18.

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich (czść sieciowa) dla zadania pn. Likwidacja kotłowni przy ul. Zapomnianej 5 i przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynków na osiedlu Chęcińskie w Kielcach

19.

Dokumentacja techniczna PB i PW wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę kanalizacji DN 300 na długości ok. 350 [m] grawitacyjnej lub o ile będzie taka konieczność z przepompownią na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach równolegle do ulicy Chorzowskiej

20.

Dokumentacja techniczna PB i PW wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę, przebudowę tras kablowych (cztery trasy kablowe z różnych podstacji, zasilających cztery stacje transformatorowe w nowo projektowanych obiektach)
oraz przebudowa p
ól istniejących podstacji SN pod przyszłe zasilanie projektowanego kompleksu Silesia Business Park

21.

Opracowanie kwestionariuszy informacyjnych o jednostkach miejskich objętych Programem zintegrowanego podejęcia energetycznego dla jednostek gminnych w Bytomiu

22.

Wykonanie opinii dot. stopnia aktualności i przydatności do planowania energetycznego „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Włodowice oraz Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Włodowice"

23.

Koordynacji prac projektowych dla zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla projektu modernizacji i przebudowy systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze - zadania 1, 2, 3, 4 i 5"


Projekty realizowane w roku 2008

1.

Koncepcja przebiegu tras sieci ciepłowniczych przeznaczonych do zasilenia w ciepło obszaru Białołęki Wschodniej obejmującej tereny na wschód od ul. Modlińskiej do granic administracyjnych miasta

2.

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie pomiędzy ul.: al. Jana Pawła II - Królowej Jadwigi- Meisnera - al.Lisa- Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu

3.

Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw energetyki odnawialnej

4.

Ujęcie biogazu na Składowisku Odpadów „Lipówka 1” w Dąbrowie Górniczej.

5.

Raportu o stanie zaopatrzenia miasta Jastrzębie Zdrój w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe jako ocena konieczności aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Jastrzębie Zdrój w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

6.

Wniosku na pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na likwidację elementów azbestowych z budynków mieszkalnych wielorodzinnych na obszarze Żor w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie działania 6.2.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

7.

Projekt „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla wschodniej częci Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”

8.

Projekt „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycznąi paliwa gazowe dla obszaru Łuku Siekierkowskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

9.

Wykonanie dokumentacji technicznych dla zamierzeń MPEC S.A. w Krakowie na lata 2008 i 2009 - Pakiet nr IV (zadania nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 i 14)

10.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ

11.

Pełnienie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci ciepłowniczej łączącej dwa niezależne systemy ciepłownicze w Bolesławcu

12.

Kryteria ekonomicznej i ekologicznej efektywności oraz zasady oceny energetycznej różnych sposobów dostarczania ciepła (na podstawie przykładów)

13.

Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na realizację projektu elektroenergetycznego. Działanie 9.2.

14.

Adaptację dokumentacji oraz zgody na zmianę technologi dla projektu pn. Budowa sieci ciepłowniczej łączącej dwa niezależne systemy ciepłownicze w Bolesławcu

15.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni miejskiej w Żyrardowie ul. Jodłowskiego 82

16.

Wykonanie prac dla realizacji inwestycji pt: ,,Modernizacja systemu ciepłowniczego Zgorzelca"

17.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup energii dla potrzeb oświetlenia miasta Tczewa

18.

Wykonanie aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich stanowiących integralnączęść dokumentacji wykonanej dla zadania inwestycyjnego pn: „Likwidacja kotłowni przy ulicy Zapolskiej 5 i przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynków
na osiedlu „Chęcińskie” w Kielcach”

19.

Dokumentacja techniczna PB i PW wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę, przebudowy sieci wody pitnej na terenie w okolicach ul. Chorzowskiej w Katowicach od wjazdu do Silesia City center i byłej Huty Baildon

20.

Dokumentacja techniczna PB i PW wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę ciepłociągu 2xDN250
w technologii rur preizolowanych na długości około 1000[mb] wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach na terenie byłej Huty Baildon


Projekty realizowane w latach 2000 - 2007

1.

Opracowanie Wniosku o zmianę istniejącego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Kotłowni KT 1602 Zakładu energetyki cieplnej Tczew Sp. z o.o. zlokalizowanej w Rokitkach, przy ulicy Tczewskiej 10 oraz współdziałania z Zamawiającym w procesie pozyskania ze Starostwa Powiatowego Tczew uaktualnionego pozwolenia zintegrowanego.

2.

Suplementu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa”

3.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Likwidacja kotłowni przy
ulicy Zapolskiej 5 i przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynków na osiedlu „Chęcińskie” w Kielcach”

4.

Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszarów Targówka Przemysłowego i Wilanowa m.st. Warszawy

5.

Analiza lokalizacji elektrowni

6.

„Raport o stanie zaopatrzenia miasta Kędzierzyn -Kożle w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

7.

„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”

8.

„Raport o stanie zaopatrzenia miasta Gliwice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

9.

„Sporządzenie analizy rynku obszaru Białołęki Wschodniej (teren ograniczony TrasąToruńską ul. Modlińską do granic administracyjnych Białołęki) w Warszawie”

10.

Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Toruń” przyjętych uchwałą nr 444 Rady Miasta Torunia z dnia 27.04.2000r., zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 89 z 2006r., poz.625 z późn.zm.)

11.

Projekt „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla południowo-wschodniej częci Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

12.

Analiza rynku obszaru w rejonie ulicy Puławskiej w Warszawie z uwzględnieniem tzw. Pasma Pyrskiego.

13.

Doradztwo w zakresie utworzenia grupy ciepłowniczej w strukturze Energetyki Południe na obszarze konurbacji Śląskiej