Wiadomość
  • Ta strona używa plików Cookies. Jeśli nie chcesz ich zapisywać na dysku, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Projekty rok 2017

1. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Tczew
2. Projekt planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego Miejski system ciepłowniczy
3. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Konina w ramach konkursu nrPOIS.01.05.00-IW.03- 00-K02/17
4. Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn.: „Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami, zasilającymi budynki w Centrum miasta Mikołów”
5. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Radlin
6.
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci cieplnej wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych ( z pomiarem zieleni wysokiej) dla zadania: Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu na odcinku od komory 1PKXIV do sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn500 zlokalizowanej po północnej stronie ul. Wielickiej
7.
Usługa kompleksowego wsparcia Zleceniodawcy w procesie naboru i oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego ” poddziałanie 1.7.2. efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, Konkurs zamknięty nr POIS/1.7.2/1/2017 zmierzających do uzyskania przez spółkę Zleceniodawcę dofinansowania dla projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”
8.
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – Kędzierzyn-Koźle
9.
Koncepcja przebudowy/modernizacji systemu ciepłowniczego Miasta Mikołów z uwzględnieniem najlepszych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych
10.
Modernizacja systemu zaopatrzenia Miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej
- Kontrakt I – Opracowanie dokumentacji projektowej
11.
Wykonanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, w szczególności: studium wykonalności oraz modelu finansowego (analiza finansowa), dla planowanego projektu „Wykonania instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania  i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska Konstantynowska w Pabianicach”, w ramach programu priorytetowego nr 5.8.1 „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”.
12. Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku
13. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – Głogów
14. Opracowanie kompletnej Dokumentacji Projektowej w zakresie: Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczych zestawień kosztów, Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do realizacji sieci ciepłowniczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla: część 2, dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci ciepłowniczej 2xDn150mm do obiektów na terenie Specjalnej Strefy w Rzeszowie
15. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych dla zadania: "Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN125 wraz z przyłączem 2xDN65 do obiektu w rejonie ul. Stefana Grota-Roweckiego w Krakowie”.
16. Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Zabrze” i Opracowanie RAPORTU z realizacji Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze
17. Usługa kompleksowego wsparcia Zleceniodawcy w procesie naboru i oceny projektów w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, zmierzających do uzyskania przez Zleceniodawcę, dofinansowania dla projektu polegającego na wykonaniu instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania  i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm zakresu ochrony środowiska w instalacji EC Mikołaj, pod nazwą: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC Mikołaj do wymagań prawnych - Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.
18. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn
19. Usługa kompleksowego wsparcia Zleceniodawcy w procesie naboru i oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego ” poddziałanie 1.7.2. efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, Konkurs zamknięty nr POIS/1.7.2/1/2017
zmierzającychdo uzyskania przez spółkę Zleceniodawcę dofinansowania dla projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” – Projekt II